Frågor, Företagsekonomi

i Kategori: Företagsekonomi
Idag fick vi ett brett häfte med 48 st frågor! Dags att bita ihop sista tiden av kursen nu och bara ligga iii!
Givetvis får även du ta del av dessa frågor, med svar!

1. Vad menas med produkt?
Svar: Privatpersoner förklarar produkt som: en fysisk produkt dvs. en vara.
Företag förklarar en prosukt som: det som företaget tjänar pengar på & det kan likaväl vara en tjänst.

2. Vad menar man med USP?
Svar: "Unique Selling Point". Vad är det som gör dig unik i förhållande till konkurrenterna? Varför väljer kunder just dig och ingen annan?

3. Vad är en SWOT-analys?
Svar: "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats".

Exempel:
 • Styrkor: Vad har din affärsidé för starka sidor?
 • Svagheter: Vad finns der för svaga sidor med din affärsidé?
 • Möjligheter: Vilka möjligheter i omvärlden kan du se i framtiden?
 • Hot: Finns det framtida hot som du måste se upp med?

4.
Vad innebär det att ett mål är SMART?
Svar:
Ett mål skall vara SMART, dvs.
 • Specifikt
 • Mätbart
 • Attraktivt
 • Relevant
 • Tidsbestämt

5. Vilket är bäst - kampanj eller små reklaminsatser under en längre period?
Svar:
Kampanj är bättre än små insatser under en längre period.

6. Vad menas med företagets kärnvärden?
Svar:
det är några enstaka ord som summerar varumärket & hur du vill uppfattas.

7. Hur långt fram ska en aktivitetsplan sträcka sig?
Svar:
En aktivitetsplan bör va på ca 1 år.

8. Vad menas med Gerillamarknadsföring?
Svar:
en marknadsföringsinsats som inte kostar så mycket, men som ändå genom att vara kreativ kan ge resultat.

9. Hur definieras kvalitet?
Svar:
Det räcker inte med funktionen för att vi ska vara nöjda. Produkten skall också tillfredsställa våra personliga behov av trygghet & säkerhet och helst bekräfta våra åsikter & värderingar.

En produkt som förmår att tillfredsställa många personliga behov har hög total kvalitet.
Produkter som tillfredsställer behov i tillräcklig utsträckning för att kunder ska upprepa köpet = hög kvalitet.

Kvalitet är inte bara på den fysiska produkten, kvalitet är även en upplevelse som påverkas av våra förväntningar före köpet och den faktiska upplevelsen efter köpet. Produkter med god kvalitet håller vad de lovat.

10. Hur ska man på ett billigt sätt få reda på vad kunderna tycker?
Svar:
Man frågar dem, ringer dem eller skickar brev. Man kan fråga slumpvis kunder ute på gatan. Detta är dock tids - och kostnadskrävande. Billigt sätt att få fram kunders tycke är att studera konkurrenternas produkter.

11. Vilka frågor ska man ställa för att få kunskap om sina kunder?
Svar:

 • Vilka köpvanor har hon/han?
 • Vilka mediavanor har dina kunder?
 • Hur många är de (kunderna)?
 • Var finns de?
 • Hur hittar du dem?
 • Hur mycket vill de betala?

12. Vad kännetecknar ett bra varumärke?
Svar:
Ett bra märke ska profilera produkten & vara kort & lätt att uttala. Namnet ska passa produkten och ska inte vara belastat med negativa värderingar av något slag.

13. Hur ser symbolen för copyright ut?
Svar:
©

14. Vad innebär patent?
Svar:
Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning dvs. en teknisk lösning på ett problem. Ingen får "kopiera" din uppfinning så länge patent gäller. Patent gäller upp till 20 år.

15. Vad innebär mönsterskydd?
Svar:
En registrerad design, ofta kallad mönsterskydd räknas, på samma sätt som för patent, som en tillgång. Om du inte säljer den skyddade produkten genom eget företag kan du tjäna pengar genom intäkter av att något annat företag gör det.

16. På vilka olika sätt kan man skydda sitt varumärke?
Svar:
 1. Registrering vid patent - och Registreringsverket.
 2. Skydd genom inarbetning.
 3. Registrera sitt varumärke som EG-varumärke hos byrån för Harmonisering inom den Inre Marknaden i Alicante, Spanien
17. Vad kan ett varumärke bestå av?
Svar:

 • En figur,
 • Ett ord eller en ordkombination
 • Siffror & bokstäver
 • Kombination av figur & ord
 • En hel utstyrsel, t.ex. en förpackning.
18. Vilka kundkategorier finns det?
Svar:
Privatpersoner, Företag, Organisationer & Offentlig verksamhet

19. Vad bör man intressera sig för när det gäller kundgruppen privatpersoner?
Svar:
Man bör fokusera på individens värderingar.

20. vem kan kunden vara?
Svar:
Den som fattar inköpsbeslut, Den som betalar, Den som använder produkten.

21. Nämn 3 av 26 skäl att köpa: Tillfredsställa lustar, vara modern, tjäna pengar.

22. På vilket sätt kan vi använda Maslows behovstrappa för att rangordna behoven?
Svar: 

Behovet på steg 1
. tillfredsställs genom köp av dagligvaror, hyresinbetalning & inköp av kläder som skydd för kölden.

Steg 2 behov av trygghet & säkerhet, innebär att vi är berädda att avstå viss konsumtion idag för att säkerställa konsumtion imorgon. '

Steg 3, Social tillhörighet. Behov att vara en del av en gemenskap är en utveckling av trygghetsbehovet. Ett starkt trygghetsbehov innebär beredskap att avstå frihet & integritet för att få tillhöra en grupp. Behovet innebär att vi köper kläder av ett visst utseende med ett visst varumärke.

Eller att vi bosätter oss i ett visst område, att vi säljer en viss utbildning, att vi köper en bil av ett visst fabrikat & att vi gifter oss.

Steg 4. Uppskattning/erkännande: behovet av att få beröm av fröken eller chefen leder till att vi accepterar auktoritetens åsikter & avstår från sådan egen tankeverksamhet som kan störa mönstret.

Vi försöker ständigt att förbättra chanser till uppskattning genom ständiga köp av nya kläder, smink m.m. Dessutom måste vi banta, sola solarium & gå på gym. För att hänga med i diskussioner på jobbet måste vi se rätt TV program, läsa rätt tidning, åka på rätt resa, delta i rätt fritidsaktivitet m.m.

Steg 5. Självförverkligande, innebär att vi tillfredsställer våra egna behov utan hänsyn till vad andra tycker & tänker.

Vi har lärt oss att: ta hänsyn till andra, att avstå till förmån för andra, attbjuda först, att ta minsta kakan o.s.v. Men för att kunna förmå att avstå krävs det dock att vi först tillfredsställt våra egna behov genom att ha genomgått steg 1-4, och befinna sig på steg 5.

Rangordna kundbehoven: Det behov vi ser som viktigast är steg 1 & steg 5 och fortsätter sedan nedåt med de övriga behoven (steg 4, 3 och 2).

23. Hur rangordnar ett fåmansbolag som ska byta bokföringsbyrå sina krav/behov?
Svar:
1. Goda råd om administration
2. Lågt pris
3. Förtroendeingivande revisor
4. Lättlästa rapporter
5. Lång kredittid.

24. Vad har en marknadsundersökning för syfte?
Svar:
Marknadsföringens syfte är att skaffa tillförlitligt underlag för att budgetera företaget försäljning.

En marknadsundersökning kan genomföras i syfte att uppskatta: Det totala antalet kunder & eller varje kunds årskonsumtion.

Man kan även göra en marknadsundersökning för att se om kunderna är nöjda eller se om man kan förbättra produkten på något sätt för att bättre möta  kundens behov & prioriteringar.

25. Vilka 3 olika metoder för datainsamling finns det?
Svar:
Ostrukturerad datainsamling, Strukturerad datainsamling och kundattitydundersökningar.

Ostrukturerad datainsamling: Personliga kontakter med personer, företag & organisationer som du tror kan tillföra ny kunskap.

Strukturerad datainsamling: Noggrann förberedande marknadsundersökning med visdom om målsättning & syfte kring undersökning.

Kundattitydsundersökning: Med en klar målsättning & god planering kan man själv genomföra en strukturerad kundattitydsundersökning. Väl förberedda djupintervjuer, med ett mindre antal respondenter, kan ge mycket användbara resultat.

26. Vad är en produkt-marknadsmatris?
Svar:
det är en enkel modell för att sammanställa resultatet av arbetet med att studera kundgrupper & anpassa produkten.

27. Vilka metoder för marknadsbearbetning finns det?
Svar: Metoder för marknadsbearbetning: Marknadstrappan, som utvecklats av Åke Wissing & CO AB. Trappstegens längd ger en bild av hur långt företaget har kommit i sin marknadsbearbetning & hur väl produkten tillfredsställer kundens behov. I princip måste varje trappsteg passeras på vägen mot marknadsmålet: för att få trogna kunder som återkommer.

Steg 1. Totalmarknad
Steg 2. Känner till (antalet kunder som känner till produkten)
Steg 3. Positiva
Steg 4. Köpare
Steg 5. Återköpae


Annan metod för marknadsbearbetning
 • Fråga - Analysera - utforma
 • Affishering, skyltning
 • Visning av provkollektion
 • Tävlingar, träffar, säljhjälpmedel o.s.v.
 • Marknadsbearbetingen kan inriktas på ren upplysningsverksamhet. Alla kunder med kännedom om produktens existens köper den.

28. Vilka sex P:n finns det?
Svar:
 • Produkten: Funktion oh unika egenskaper. Företagets viktigaste kommunikationsmedel. Produkten bör hålla vad den lovat för nöjda återkommande kunder.
 • Priset: Prissättningspsykologi
 • Platsen: Säljkanal
 • Påverkan: Budskap, media
 • Profilen: namn, logotyp
 • Personen: egen påverkan

29. Vad är skillnad mella försäljning & förhandling?
Svar:
Om vi ersätter varor med idéer, avsikter eller attityder, så blir det lättare att identifiera försäljningsaktiviteter. Att delta i en diskussion, att argumentera för sin åsikt, att sälja en idé. Byter vi ut ordet försäljning med förhandling blir sambandet tydligare.
Försäljning för tankarna till: kränga varor, lura, skörta upp.
Förhandling för tankarna till: komma överens, ge & ta, båda nöjda


30. Vad gör en nöjd kund? vad gör en missnöjd kund?
Svar:


En nöjd kund återkommer & handlar mer hos dig, kunden sprider detta vidare till andra som blir nya kunder. Nöjd kund berättar för 2 st.

En missnöjd kund kommer ej tillbaka, klagar till många andra. En missnöjd kund sprider sitt missnöje till 9 st.

31. Vilka är anledningarna till kundförluster?
Svar: Onöjda kunder & bristande intresse hos leverantören.

32. Vilka marknadsföringsinstrument finns det?
Svar:

 • Annonsering,
 • personlig försäljning,
 • direktreklam,
 • Public Realation (PR),
 • sponsring,
 • mässor,
 • etermedia, radio & TV,
 • internet, Sales Promotion (SP)

33. Vad menas med räckvidd och frekvens?

Räckvidd = hur många i en tänkt målgrupp som nås.
Frekvens = hur många gånger en och samma individ exponeras för ett medium.

34. Var bör bilden placeras i en annons?
Svar:
En bild i en annons bör placeras högst upp i en annons så att den blir ett naturligt blickfång.

35. Vad innebär AIDAS-modellen?
Svar:
det är en modell för direktreklam.
Attention - säljbrev
Interest - telefonuppföljning
Desire - extra erbjudande
Action - sista dagen för ett erbjudande
Satisfaction - bra produkt uppföljningsbrev

36. Vad är direktreklam?
Svar:
det "är ett otyg & en fördyring som vi konsumenter får betala".

37. Skulle priserna sjunka om direktreklam togs bort?
Svar:
Nej för direktreklam skapar genomströmning i butiker och ökar butiksvolymer. Ökade volymer ger lägre inköpspriser & därav lägre konsumentpriser. Reklamen spelar en stor roll för möjligheter att hålla priser nere.

Direktreklam kan delas in i 2 delar: adresserad & Oadresserad direktreklam.

38. Vilka tre former av Saler Promotion finns det?
Svar:
Sales Promotion kan rikta sig till konsumenten och mot handeln, även till den egna säljkåren.

Sales Promotion riktad till:

Konsument: innefattar demonstrationer, rabattkuponger, tävlingar m.m. Man vill få så många som möjligt att intressera sig för och prova prosukten under en kort tid.

Handeln: kan vara skylt material, posters och andra typer av dekorer.

Den egna säljaren: handlar om att få säljarna att anstränga sig mer än vanligt. Säljtävlingar är ett exempel.

Fördel med Sales Promotion i många uppmanas att prova produkter billigt eller kostnadsfritt, vilket kan resultera i fler återkommande kunder.

39. Vilka annonsformat finns det på internet?
Svar:


Banner: Vanligast. Placeras oftast högst upp på hemsidan. En banner är för det mesta rörlig eller animerad.

Stortavla: Annons byggd på höjden. Vanligaste platsen är höger sida av sajten. En stortavla ligger kvar i bild medan man förflyttar sig till andra delar av sajten.

Skyscraper: Större stortavla. Knapp, även kallad minibanner eller tumme. Litet format, stillbild är vanligast men knappen kan även vara animerad.

Pop up: öppnas som nytt fönster.

Big rectangle
: rektangel placerad mitt i det redaktionella innehållet.40. Vad innebär sökmotoroptimering?
Svar:
Det innebär att anpassa din hemsida så att den placeras längre upp i sökresultatet för google & andra sökmotorer.

41. Vilka mål kan man sätta upp för deltagande i mässor?
Svar:

 • Antal order (om mässan är av det slag att det läggs order där)
 • Antal kontakter
 • Antal kundbesök hos intresserade besökare efter mässan
 • Få x % av inbjudna kunder att besöka montern
 • Besök samtliga utställande kunders montrar.

42. Vad menas med Public Relation?
Svar:
På svenska PR eller publicitet, handlar om hur man blir omskriven på ett positivt sätt i media.

Flera journalister inom områdena ekonomi & näringsliv kan vara väldigt intresserade av företag. Har företag någonting att komma med så har det ett nyhetsvärde och blir då intressant för tidningens läsare.

Positiv publicitet är sannolikt det mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra både företag & varor/tjänster.

43. Nämn tre kännetecken för en bra pressrelease!
Svar:

 • Intresseväckande & relevant rubrik
 • Ingress & lättbegriplig sammanfattning
 • Ingress som ger svar på: vad, var, hur, när, vem/vilka & varför.
 • Kort/lättläst brödtext med relevant innehåll.

44. Välj 2 egenskaper som är typiska för framgångsrika försäljare!
Svar:
Inlevelseförmåga, för att sätta sig in i kundens situation och veta hur kunden tänker & fungerar.
Självförtroende & självkänsla, vilket är nödvändigt för att inge förtroende. Detta stärks av att kunna sin produkt och genom att känna att man get kunden mervärde.

45. Vilka faser kan försäljbesöket delas in i?
Svar:

Skapa kontakt: skapa ett positivt första intryck för att "fånga" kunden.

Skapa intresse: kan göras genom ett påstående eller en fråga relaterad till hur väl produkten löser kundes problem ex: skulle ni vilja minska bränsleförbrukningen i er fabrik radikalt?
Analys av behov: fråga kunden & lyssna på kunden!
Demonstration:

Argumentation: ett råd är att inte försöka sälja produkten i sig, utan idén bakom den & fördelarna med den, dvs. det som är intressant för kunden.

Behandla invändningar: invändningar ger information & är ett tecken på intresse. Om kunden säger att produkten inte passar, be honom precisera på vilket sätt. Är produkten för dyr? Förklara då mer i detalj vad kunden får för pengarna o.s.v. Oftast bror invändningar på att kunden har beslutsångest. Se då till att kunden känner sig tryggare genom ex: föreslå lägre garantier, längre öppet köp m.m.

Avsluta: kan vara svårt. Vägar till att avsluta kan vara att:
- Kort sammanfatta säljsamtalet & fråga om det är något mer som bör tas upp. Det är inte läge att föreslå kvantitet, leveranstid, betalningsvillkor etc.

- Ställa en fråga som ger kunden 2 alternativ att välja mellan. När frågan är ställd bör säljaren inte fortsätta prata i onödan, utan lugnt invänta kundens beslut.

Efterarbete: har man fått ordern måste man se till att det som utlovats blir uppfyllt. Efter en tid bör man kontrollera att kunden blivit nöjd & önska honom välkommen åter. Har man inte fått ordern kan man ändå förhoppningsvis skött säljbesöket bra så att kunden återkommer.

46. På vilka grunder kan man använda prisdifferentiering?
Svar:
Prisdifferentiering innebär att samma produkt säljs till olika priser till olika kunder. Prisdifferentiering kan grundas på:

Servicenivå: kunder som hämtar & monterar själva får ett lägre pris än dem som kräver hemkörning & montering.

Kvantitet: är stolreken på kundens inköp, kvantitetens rabatter per order eller som årsbonus eller fraktfria leveranser.

Tidpunkten: introduktionsrabatt, eller lågsäsongsrabatter är tillfälliga prissänkningar som kräver att kunden köper vid en viss tidpunkt.

Grupptillhörighet: familjepris, barnrabatt, pensionärsrabatt, yrkesrabatt m.m. är exempel på specialprissänkning till kunder som är av speciellt intresse.

Kundens nationalitet: ledig kapacitet kan användas för exempelvis försäljning till lägre pris utan att man försötr hemmamarknaden genom ökat utbud.

Produktens marknadspris: produktens pris måste vara basserat på kunskap om marknaden dvs. på resultatet av konkurrensjämförelser & kundundersökningar.

47. Vad är det som är viktigt för att bli en bra försäljare?
Svar:

 • Tyck om kunden
 • Var kunnig
 • Tro på dig sjlv
 • Tro på din produkt
 • Var ärligt intresserad av kundera problem & behov

48. Nämn 2 sätt att bemöta invändningar från kunden!
Svar:
Lyssna på kunden, förstå kunden, be kunden vidareutveckla sina synpunkter.
Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0