Ordförklaringar

i Kategori: Företagsekonomi
ORDFÖRKLARINGAR

Intressent = Ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, statliga & kommunala myndigheter samt samhället & allmänheten. (folk som är intresserade av hur det går för företaget).

Bokföring = Grundmaterial som sammanställer affärshändelser & är en del av redovisningen.

Extern redovisning = för att ta fram info till intressenter utanför företaget.

Bokföringslagen = lagen som visar dina skyldigheter att bokföra.

Affärshändelse = varje betalning, inkomst och finansiell transaktion

Verifikation = kvitto som visar din affärshändelse

Syfte med verifikationer
= Varje månad/kvartal/årsslut skall det upprättas en rapport över företagets resultat och ekonomiska ställning

Faktura = skickas till köparen vid försäljning på kredit

Kvitto
= När du handlar får du det som bevis för betalningen

Bokföringsorder = Egengjord verifikation som skapas när det saknas en verifikation för en affärshändelse. På denna verifikation skall datum, summa och moms finnas.

Inbetalning = Pengar strömmar in till företaget
(genom att företaget får kontant betalning eller via plus - och bankgiro).

Utbetalning: Pengar lämnar företaget.

Inkomst: Företaget skall få in pengar. Ex: säljer en produkt kontant eller sänder en faktura till kund.

Utgift: Företaget skall betala ut pengar. Ex: när de köper något & får en faktura eller kvitto på detta.

Intäkter: Pengar som kommit in under en viss period

Kostnader: vad företaget har förbrukat under en period.

Kreditförsäljning = En produkt säljs men betalas senare

Ränta = den ersättning som ett företag betalar till långivaren för att få låna pengar.
Amortering = är en avbetalning på lånet.

Resultat = beräkknas 1 gång/år. Intäkt minus kostnad. (vinst eller förlust?
(Intäkt större än kostnad = vinst, Intäkt mindre än kostnad = förlust))

Varukostnad = visar hur stort värdet är på de varor som har förbrukats under perioden. Utgifterna för varuinköp visar hur stora inköp som gjorts.

Utgifter på varuinköp: visar hur stora inköp som gjorts

Inventera: uträkning av ett lagers förökning eller förminskning

Uträkning

Ingående lager
+ varuinköp
- utgående lager
= varukostnad


Utgående lager: Lagrets sista dag på året
Ingående lager: Lagrets första dag på året

Personalkostnader =
lön till de anställda, arbetsgivaravgifter, semesterlön.

Förmåner inom ett öfretag:
tjänstebil eller subventionerad lunch.
Kostnader för förmåner räknas som personalkostnader.

Avskrivning = Utgift/ekonomisk livslängd.
Ex: ett företag köper en maskin för 50 000 kr som beräknas hålla i 5 år. Kostnaden (avskrivningen) blir 10 000 kr/år i 5 år. (50 000/5)

22. den viktiga planeringen

i Kategori: Företagsekonomi
Strategisk plan (långsiktigt)
  • Ska det produceras mer? Mindre av en vara?
  • Ska produkterna utvecklas?

Dessa beslut tas av: ledning, styrelse eller ägare.


Taktisk plan (kortsiktigt)

Hur hanteras nuvarande:
  • kunder?
  • Produkter?
  • Marknader?

 

Affärsplan - företagets ledstjärna

Innehåller bl.a: affärsidé, vision & mål

Organisation, ägare, Ekonomi & finanser, konkurrenter, produktbeskrivningar, målgrupper, marknadsföring, analys av företagets styrkor, svagheter, hot & möjligheter (SWOT)

Affärsplanen avgör hur företaget ska styras mot önskade mål.

Affärsidé
- Ha ett tydligt budskap
- förståelig
- Igenkännande för kunderna

Vilka behov ska tillfredsställas?
Vad ska produceras?
Vilken målgrupp?
Vilka marknader ska vi finnas på?

Vision - en dröm om företaget framtida läge.
Ger en bild av hur företaget & dess produkter kan se ut om 3-10 år

Ikeas vision: att bidra till en bättre vardag för människor.

Mål
Efter en satt affärsidé - sätts målen.
Styr organisation värderingar & prioriteringar.
Mål ska alltid vara mätbara
Ex: vi ska baka det bästa brödet i byn
inte: vi ska baka det bästa brödet i världen..

Marknadsplan
Nå ut till kunden på bästa sätt?

Hur företaget tänker agera på marknaden för att nå ut med sina varor eller tjänster.

Marknadsplan: realistisk
gjord av medarbetare från flera delar av företaget.

Marknadsplan + 1 till flera kampanjer.
dessa kampanjer beskriver mer i detalj vad som skall göras den närmsta tiden.

Marknadsmix & de 4:a P:na (produkt, plats, pris & påverkan)


Marknadsplan i 5 steg


1. Nulägesbeskrivning & nulägesanalys


Nuvarande affärsidé & vision?
Verksamhetens mål? Vilka intressenter?
Vilka affärsenheter omfattar verksamheten?
Utseende på: konkurrenser & omvärlden?
Vilken kapacitet för produktion & distibution finns?
Hur ser organisationen ut?
Ekonomiska resurser?

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats)
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Styrkor & Svagheter = Företaget inifrån (internt)
Möjligheter & hot = Påverkan, från omgivningen utifrån (externt), på företaget.

En SWOT berättar bara hur nuläget ser ut, ej vad som skall göras.


2. Segement & position

Man vill skaffa sig en bild av hur snabbt konkurrenterna kan tänkas agera..
Och hur försäljningen sannolikt kommer att utvecklas.
Vilka segement (dvs marknadens olika delar) skall företaget i 1:a hand satsa på?

Företaget vill också förklara sin position på marknaden.


3. Marknadsmål

Vilka är: Kortsiktiga mål? Långsiktiga mål?
Idealmål: Önskemål. Ex: försäljningen bör öka under hösten.


4. Aktiviteter

Hur, när och var agerar vi?
Vilka kampanjer planeras?
Vilka insatser på marknaden?
Vilken reklambudget behövs?
Vilka konkurrenter bör undvikas?

En kampanjplan visar: under vilken period arbetet ska bedrivas & på vilket sätt.
Ex: Satsningar på annonsering i tidningar under våren och tv reklam under hösten.


5. Styrning & återkoppling

Hur följs målen upp?
Vem följer upp?
När & var resultat ska kontrolleras?

Bokföring

i Kategori: Företagsekonomi

Påståenden

1. Bokföring & redovisning är 2 begrepp med identisk lika betydelse
SANT
FALSK2. Affärsredovisning & extern redovisning är 2 begrepp för samma sak
SANT
FALSK3. I små företag är ägarna ofta också företagsledning
SANT
FALSK4. Alla företag måste följa bokföringslagens regler
SANT
FALSK5. Ett företag är skyldigt att spara allt bokföringsmaterial i minst 25 år
SANT
FALSK6. När ett företag betalar ut sina löner till de anställda är detta en affärshändelse
SANT
FALSK7. Ett kvitto är en bekräftelse på en betalning
SANT
FALSK8. En verifikation måste, enl. bokföringslagen, finnas för att en affärshändelse skall kunna bokföras
SANT
FALSK9. Bokföringsorder är en uppmaning till den som är ansvarig att bokföra en verifikation
SANT
FALSK10. En inbetalning sker hos företaget Bravo när ekonomiavdelningen betalar en faktura genom att skicka pengar till en leverantör
SANT
FALSK11. Utbetalningar kan göras kontant eller genom att pengar gireras från ett konto
SANT
FALSK12. Resultatet beräknas genom att ta inkomster minus utgifter
SANT
FALSK13. En kostnad avser något som företaget har förbrukat under en period
SANT
FALSK14. Intäkter är de sammanlagda inkomsterna under en period, förutsatt att alla inkomster verkligen hör till den period som avses
SANT
FALSK

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0