Konton & moms

i Kategori: Företagsekonomi
Kap. 8 Moms = Mervärdesskatt

När ett företag ska sälja en vara/tjänst måste företaget lägga på moms.
Denna moms är en skatt som senare betalas in till staten.

Det finns dock undantag (då man inte lägger på moms): Sjukvård, tandvård, banktjänster, försäkringstjänster & vissa utbildningar.

Företaget får dra av moms de själva betalt vid egna inköp av varor/tjänster frän andra företag.


Olika momssatser

Konsumenter (privatpersoner) som handlar får alltid momsen inkluderad i priset. Momsen ska alltid finnas med på kvittot/fakturan.

Företag som handlar får altid priserna exklusive moms (dvs moms ej inräknad). Den läggs sedan på när fakturan skickas.

Vanligaste momssats: 25 %, dvs. 25 % läggs på varans pris. Om priset anges inkl. moms uppgår momsen till 20 % av priset.

Ex: Du köper en tröja för 125 kr.
Tröjan kostar 100 kr, men med pålagd moms (25 %) blir priset 125 kr.
Men om du frågar kassören hur mycket moms av det pris du betalar är säger han 20 % eftersom 25 kr av hela beloppet (125 kr) är 20%. (125/5 = 25.. 1/5 = 0,2 = 20 %).

25 % av 100 kr = 1/4 .. dvs. 100/4 = 25 kr
100 kr  + 25 kr  = 125 kr
25 kr av 125 kr = 1/5 = 0,2 = 20 %

Vanligast tar företag 25 % för moms av priser för varan/tjänsten. Men vissa tar 12 % Ex: Livsmedelsbutiker. Andra företag kan även ta 6 % ex: dagstidningar.


Bokföring av moms

Företagen betalar moms på det mervärde som de skapar.
Momsen är ingen inkomst eller utgift för företagen.

Den moms som företag:
- får in från sin försäljning, ska betalas in till staten som utgående moms.
- har betalat in dras av som bokförs som ingående moms. 

Faktureringsmetoden = utgående moms bokförs när fakturan skickas, ingående moms bokförs när företaget får en (leverantörs-) faktura.


Användning av bokföring för moms


skuldkonton 2610 Utgående moms (för 25 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms

skuldkonton 2620 Utgående reducerad moms 1 (för 12 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms

skuldkonton 2630 Utgående reducerad moms 2 (för 6 %)
skuldkonton 2640 Ingående moms


Ingående moms
 • Hör till kontoklass 2 (2640) Skulder.
 • Är en fodran till staten, men ses som en skuldreduktion då den minskar den utgående momsen.

2650 Momsredovisning

Företag redovisar moms till skatteverket i en skaddedeklaration/månad.
Företag skall betala in skillnaden mellan den utgående & ingående momsen. Är den ingående momsen större än den utgående, får företaget tillbaka mellanskillnaden.

Företag med årsredovisning under 40 miljoner
Måste redovisa & betala moms senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsmånaden.
Det innebär att januari månads moms måste redovisas senast den 12:e mars.

Företag med årsredovisning över 40 miljoner

Måste redovisa momsen senast den 26:e i månaden efter redovisningsmånaden.
Det innebär att januari månads moms måste redovisas senast den 26:e februari.


Betalning till skattekonto

Företag & privatpersoner har ett skattekonto hos skatteverket.
Skattekonto = Ett samlingskonto för alla skatteinbetalningar.

Överskott/Underskott: på skattekontot redovisas i ett kontoutdrag från skatteverket.

Aktiebolag 1630 Avräkning Skatter & Avgifter
Enskilda firmor & Handelsbolag 2012 Avräkning Skatter & Avgifter
När något av dessa konton används i bokföringen förs saldot på kontot "2650 Momsredovisning" över till dessa innan betalningen bokförs mot plusgirot eller checkräkningskontot.Kap. 7 Baskontoplanen


Kontoplan = en förteckning över de konton som ett företag använder i sin bokföring
Kontona ska anpassas till företagets verksamhet & dess behov av information.

Baskontoplanen är en förteckning över olika konton. Varje konto har ett eget nummer, vilket gör att kontoplanen kan användas vid datorbokföring.

Fördelar med baskontoplanen, den..
 • Bokföringsprogram utgår från baskontoplanen, det går att lägga in andra kontoplaner.
 • Underlättar för personal som byter arbetsplats om samma standard används.
 • Underlättar även för revisorer som arbetar med flera företag.
 • Underlättar att få fram information som ska lämnas i form av deklarationer & statistikunderlag, då baskontoplanen är anpassad till att ge sådan information.
 • Är anpassad efter de bokslutsrapporter & årsbokslut som företag ska upprätta & som följer lagstiftningen.

Balanskonton

Kontona i baskontoplanen är indelade i 8 klasser.
Exempel: kontoklass 1 = Tillgångar, Kontoklass 2 = Eket kap. & Skulder


Anäggningstillgångar & Omsättningstillgångar

Anäggningstillgångar
= tillgångar som företag måste ha för att driva sin verksamhet. Företaget köper inte dessa med avsikt till att sälja, utan att ha för stadigvarande bruk. Ex: en maskin för tillverkning.

Omsättningstillgångar = Motsats till ovanstående. Dvs. någonting företaget har tillfälligt för att avyttra (omsätta/sälja).

Ibland är det svårt att avgöra vilken typ av tillgångar det handlar om:
Datorer är t.ex. anläggningstillgångar för företag som använder dem på kontoret.
Medan de är omsättningstillgångar för företag som köper & säljer datorer.

Alltså: avsikten med innehavet avgör om det är en anläggningstillgång eller omsättningstillgång.Resultatkonton består av inkomst & intäktskonton samt utgift & kostnadskonton.
Under varje kontoklass finns sedan kontogrupper.


Kontonummer

Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer.

Kontots första siffra anger vilken kontoklass det tillhör.
Kontots andra siffra anger kontogruppen.
Kontots 3:e och 4:e siffra anger kontot eller underkontot.

Skillnaden mellan konto & underkonto är att den fjärde siffran är mer specifierad.
Ex: Checkräkning med kontonr 1030
Tredje siffran (3:an) visar att det är ett checkräkningskonto. Företag kan använda 1031, 1032, 1033 o.s.v. om de har flera checkräkningskonton.

De som väljer att arbeta med 3-siffriga kontobetäckningar sätter in en nolla i den 4:e positionen. På så sätt blir nummret 4-siffrigt men innehåller bara 3 nivåer.


Att välja rätt konto

Det finns noggranna instruktioner till baskontoplanen som anger hur olika konton ska användas.
Ex: löner till anställda ska bokföras på konto 7010 Löner
Eller på konto 7011 Löner till kollektivanställda.
Syfte med instruktionerna = man strävar efter att olika företag & branscher ska kunna jämföras.

Det är viktigt att posten som skall bokföras hamnar i rätt kontoklass och sedan i rätt kotnogrupp på rätt konto. Det som bokförs kommer senare att påverka balansräknngen & resultaträkningens utseende.

Min ögonsten!

i Kategori: Dagbok

Bokföring m.m.

i Kategori: Företagsekonomi

Två sorters budget:Före du startar ett företag skapar du en budget, en resultatbudget & likviditetsbudget.

Avskrivning = Ex: en maskin köps för 50 000kr och maskinens livslängd beräknas till 5 år, dår delas den upp i en årlig kostnad/avskrivning 50 000/5 = 10 000 kr. Akskrivningen ligger alltså i det här fallet på 10 000 kr.

Periodisering innebär att omvandla inkomster & utgifter till intäkter & kostnader. 

Resultatbudget & resultat
För att beräkna resultat för en period = Intäkter (-) kostnader för perioden.
Resultatbudget är en beräkning av hur mycket kapital en verksamhet kräver, och görs upp före periodens början. Alltså resultatbudget är en planerad budget, dock är det inte säkert att resultatet blir som det man budgeterat.

Eget kapital = den summa pengar som ägaren satsat i företaget. Eget kapital räknas som en kostnad då företaget har en skuld till ägaren.

Likviditetsbudget = Överbick över in -och utbetalningar. Inbetalningarna jämförs med utbetalningarna för en period & skillnaden blir ett överskott eller underskott. Om inbetalningarna är större än utbetalningarna blir det ett överskott. Blir utbetalningarna större än inbetalningarna - underskott.

Likviditetsbudget görs månadsvis för att se till att det hela tiden finns likvida medel (dvs pengar) i företaget.
Likvida medel = Kassa, Plusgiro & Bank.

Bokföringsorder
= ett egetskrivet kvitto via en särskild blankett, en bokföringsorder.

Kvitton skall helst numreras i samband med att de sätts in i datumordning i pärm.
Nummret kallas för verifikationsnummer & används sedan när du bokför affärshändelsen.
M.h.a. numret hittar du lätt från verifikationen till bokföringen och tvärt om.

Grunduppgifter som skall finnas på en faktura (räkning)

 • Från vem: Företagets fullständiga namn, adress, momsregistreringsnummer & uppgift om innehav av F-skattsedel.
 • Ta gärna med: telefonnummer, bank - och plusgironummer.
 • Till vem: Kundens fullständiga namn & adress
 • Fakturadatum: då fakturan skapats och skrivits ut.
 • Fakturanummer: I bokföringen skall man kunna se att det skapats en faktura & man ska lätt kunna komma åt den.
 • Vad fakturan avser: den skall vara tillräkligt specifierad för varor: varubeteckning, antal & pris/st, samt datum för försäljningen. För tjänster: antal timmar & pris/ h samt när tjänsten utförts.
 • Belopp: den totala summan att betala, samt senaste betalningsdag dvs förfallodatum.
  Förfallodagen skrivs för att företaget skall kunna ta ut räta vid försenadbetalning.
 • Moms: den anges både i procent & kronor.

Huvudregel (i de flesta fall) Faktureringsmetod
 • Bokför faktura när den kommer (efter fakturadatum) Då bokförs summan på kredit respektive debet, även momsen bokförs.
 • Bokför inbetalningen: Summan på Kredit respektive debet.

Faktureringsrutin
 • Original + 2 till flera kopior skrivs ut.
 • Original (+möjligtvis en kopia) sänds till kund.
 • En kopia sätts in i pärmen: verifikationer
 • En annan kopia sätts in i pärmen: Obetalda fakturor
 • Ytterliggare en kopia kan sättas in i pärm tillsammans med dina egna underlag & beräkningar.

När betalningen från kund kommer

 • Antecknas det på fakturakopian & flyttar över den till betalda fakturor.
 • Du noterar vilka som inte har betalat! Sena inbetalningar innebär förlorade ränteintäkter för företaget.
 • Du kan sända ut en betalningspåminnelse senast 10 dagar efter förfallodagen.
 • Om kunden inte betalat efter första påminnelsen måste du vidta åtgärder för undvika kundförluster.

Konto = för att få ett ordnat system i bokföringen används olika konton. Samma slags affärshändelse skal samlas på ett ställe - ett konto. Varje konto har ett nummer & namn. Ex: 6100 kontorsmateriel och trycksaker. 

Dubbel bokföring
Den dubbla bokföringen är självkontrollerande dvs. du ska alltid bokföra ett lika stort belopp i debet som i kredit, fördelat på ett eller flera konton.

Grundbokföring & Huvudbokföring
Att bokföra innebär att du noterar affärshändelserna dag för dag på sådant sätt att de kan presenteras dels i den ordningen de har registrerats (grundbokföring) & dels i systematisk ordning (huvudbokföring).

Faktureringsmetod

 • Inkommande fakturor bokför du som en skuld den dag de anländer.
 • Utgående fakturor bokför du som en fodran den dag de avsänds.
 • När fakturorna sedan betalats, bokförs det som en utetalning/inbetalning.
 • Motsvarande belopp förs bort från skuld - respektive fodringskontot.

Kontantmetoden
Här är det tillåtet att vänta med att bokföra med att bokföra en faktura till den dag den betalas (löpande bokföring).

Övrig påminnelse till mig själv och de som läser företag med mig..

Första provet i Företagsekonomi B är baserat på kapitel 4-13.
Bra program vi använder: Winkonto 2008.

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0