Prissättning & Budgetering m.m.

i Kategori: Företagsekonomi
18. Prissättning
 • Beräkna kostnader
 • Konkurrenssituationen på företagets marknader
 • Vad konkurrenterna är beredda att betala
Ta ut ett pris som täcker kostnaderna
 • Ett industriföretag ska täcka sinda produktionskostnader
 • Ett tjänsteföretag ska täcka sina personalkostnader
 • Ett handelsbolag som köper & säljer varor ska t'cka sina inköpskostnader

Sälja varor till pris som ligger långt under inköpspriser, förlorar pengar på varor, men lockar kunder som även kan tänkas köpa andra varor, blir då ändå lönsamt för företaget.

REA
Realisationer görs ex då man vill sälja ut svårsålda varor. En klädaffär har gärna vinterrea för att sälja ut vinterkläder för att få plats med vårens kollektion.

När varor säljs till rea gör företaget förlust eller inte lika stor vinst på varorna som de skulle fått för deras ordinarie pris.

Vid prissättning måste man ta hänsyn till kunder & konkurrenter.

Beräkna försäljningsvolym (ungefär hur mycket som beräknas säljas) före försäljning.
I en förkalkyl beräknas pris & försäljningsintäkter.

Varornas kostnader = inköpspris + fraktpris & försäkringspris. Dessa kostnader kallas hemtagningskostnader.  Den sammanlagda kostnaden av dessa = ingående varukostnad.

Pris på varorna som kunder sedan köper skall vara tillräckligt högt för att de sammanlagda försäljningsintäckterna skall täcka alla övriga kostnader & samtidigt ge vinst.

Momsen läggs på när man bestämd försäljningspris. Efter man kommit igång vet man vad det verkliga priset blev. I en efterkalkyl kan man sedan räkna ut marginalen ( = skillnaden mellan försäljningsintäkter & varukostnader).

Marginalen kan berärknas för: en vara, en varugrupp eller en heö butik. Marginalen anges i %.


Pålägg & marginal hänger samman

Marginalprocenten blir lägre än påläggsprocenten. Marginalprocenten räknas på försäljningspris. Påläggsprocenten räknas på den ingående varukostnaden.

Företag som tillverkar varor/tjänster finns inte någon ingående varukostnad utan man får bestämma försäljningspriset genom att räkna ut kostnaden per enhet & lägga till ett vinstpålägg.

Företag som tillverkar en eller fåtal varor/tjänster kan priset räknas ut med en divisionskalkyl.
Beräknat försäljningspris/st: Totala kostnader + vinst/volym

Volym = Antal varor eller antal debiterade arbetstimmar.


19. Planering & Budgetering

Strategisk planering = Vilka produkter ska man satsa på? Vilka marknader ska man finnas på? Vilka kunder ska man vända sig till?

Taktisk planering: idéer som nämns i strategisk planering jobbas fram till att förverkligas.

Operativ planering: visar aktiviteter för löpande arbete som ett företag måste utföra för att verksamheten ska fungera. Aktiviteterna = ex enskilda köp, försäljningskampanjer & personalbemanning. Den operativa planeringen brukar göras för det närmaste året eller kortare tid.


Budgetering = företagets planering uttrycks i finansiella termer. Dessa idéer & siffror som arbetas fram visar hur företaget tänkt använda sina resurser.

Med budgetering kan du uppnå ekonomiska mål. Ex: bestämma hur breda inköp på vissa varor skall vara & inte överstiga dessa. Det är bra att ibland stämnma av verkligt utfall mot budgeten & analyserar och vidtar åtgärder där avvikelsen är för stor.

Andra fördelar med budgetering

Budget är bra för at prioritera, vilka kostnader är nödvändiga, vilka är ej? Spara onödiga kostnader!

Delegera = lämna över ansvar till någon annan.
Delegera till "underchefer" på olika avdelningar på företaget då de kan ha mer kontroll på ekonomin för vardera avdelning. Att vara med och påverka ekonomianvändningen i ett företag skapar mer motivation & förståelse.


Budget som beslutsunderlag

låneinstitut som banker kräver ofta en budget som beslutsunderlag när de ska låna ut pengar till företag. De lånas endast ut om de är säkra på att de får tillbaka dem.

Vid "start" budget: försäljning & kostnader.  De som visar en budget som ger vinst har lättare att ta lån då de är mer troligtvis att de kan återbetala lånet.

Budget avser oftast 1 år, men även kortare eller längre perioder.
Vanligaste budgetar: resultatbidget, likviditetsbudget & budgeterad balansräkning. Dessa 3 budgetar påverkar varandra på olika sätt. Resultat  - och likviditetsbudgetens innehåll påverkar varandra & är grunden för den budgeterade balansräkningen. Uppgifter från den föregående periodens balansräkning påverkar också resultatbudgeten & likviditetsbudgeten.

Resultatbudgeten = en plan över förväntade intäkter & kostnader. Underlag för budgetar, särskilt resultatbudgeten bygger på försäljningsprognoser & kalkyler där man försöker förutsäga framtiden.

Olika prognosmetoder för att uppskatta försäljningen:

Analogimetoden:
Trendmetoden:
Sambandsanalys:
Analys av kundernas köpplaner: ett urval av tänkta köpare får besvara frågor om vad de planerar att köpa under den närmsta tiden. Genom svaren sammanställs försäljningsprognoser.

Likviditetsbudget


- Ska ge en överblick över betalningsströmmarna. Inbetalningarna jämförs med utbetalningarna under en period. Om inbetalningarna är större än utbetalningarna uppstår ett likviditetsöverskott, är utbet. större än inbet. = Underskott.

Oftast måste företag göra många inköp nnan de kan börja sälja sina varor. Det innebär att varor & inventarier ska betalas & att många utbetalningar måste göras innan inbetalningarna kommer. Därför görs likviditetsbudgeten månadsvis/kvartalsvis för att se till att det hela tiden finns likvida medel, alltså pengar i företaget.

De pengar som finns i början av månaden, den ingående behållningen, läggs till överskottet/underskottet under månaden & summan blir den utgående behållningen. Den utgående behållningen i slutet av en månad blir sedan den ingående behållningen i början av nästa månad o.s.v.

Om likviditetsbudgeten visar att det kommer att saknas pengar någon del av året, måste det åtgärdas snarast, då kan:
 • Ägaren betala med egna privata pengar.
 • Företaget låna pengar av bank.
 • Kundernas kredittider förkortas. (så att pengar kommer in fortare)
 • Företaget minska varulagrets storlek
 • Företaget försöka köpa in sina varor på kredit & då flytta fram betalningarna.
 • Företaget sälja av tillgångar som: maskiner, inventarier, fastigheter m.m. och istället leasa (hyra) de tillgångar som behövs. på lång sikt blir det dyrt med leasing men i nuläget slipper man stora utbetalningar.

Budgeterad balansräkning = en sammanställning av de förväntade tillgångarna, skulderna & de förväntade egna kapitalet vid slutet av en period.

Balansräkning vid periodens början är grund för den budgeterade balansräkningen. En budgeterad balansräkning kan sammanställas genom vissa poster från resultat - och likviditetsbudgeten.


20 Budgetuppförljning & analys

Upprättande av budget --> Löpande bokföring --> Analys

Uppställning av budget
Viktigaste budgetar: resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. De är totalbudgetar.

Delbudgetar = tillverkningsbudget, försäljningsbudget, personalbudget, inköpsbudget & investeringsbudget. Dessa är en del till underlaget för totalbudgetarna. Metoden att länka samman dem = uppbyggnadsmetoden eller nedbrytningsmetoden.

Uppbyggnadsmetoden: medarbetarna själva skapar delbudgetar utifrån ex: planerad försäljningsvolym & företagets målsättning. Tillverkningsavdelningen gör en tillverkningsbudget, inköpsavdelningen gör en inköpsbudget, personalavdelningen gör en personalbudget o.s.v Alla delbudgetar sammanställs sedan till totalbudgetar.

Fördel med uppbyggnadsmetoden: flera påvernar & medverkar, det ökar motivation & delaktighet.
Nackdel med Uppbyggnadsmetoden: det är tidskrävande & de budgeterade kostnaderna kan öka när alla får komma med egna önskemål.

Nedbrytningsmetoden: företagsledningen & budgetavdelningen upprättar totalbudgetarna (resultatbudget, likviditetsbudget & budgeterad balansräkning). Sedan får alla avdelningar skapa sina budgetar men måste hålla sig till de ramar som totalbudgetarna ger.

Nedbrytningsmetoden är bra om:
företaget behöver strama åt & dra ner på kostnaderna. I verkligheten brukar man använda lite av bägge metoderna.

Uppföljning av budgetar
I den löpande uppföljningen jämförs en budget med det verkliga utfallet som hämtas ut företagets redovisning.

Resultatbudget är viktigast att följa upp. Syftet med uppföljningen är: bl.a. att analysera & ev. åtgärda avvikelser. Att ställa medarbetare till svars för problem som uppkommit och belöna dem som gjort ett bra jobb.

Analys av avvikelser


När man jämför verkligt utfall med budgeten är det sannolikt några enstaka kostnader som ex: lokalhyra, som är exakt lika i budget & utfall. De flesta kostnader skiljer sig från budgeten i större eller mindre omfattning.

Analysen syftar till att identifiera de avvikelser som är onormalt stora & som behöver åtgärdas.
Glöm ej att även analysera positiva avvikelser, dva. då resultatet blivigt bättre än väntat.

För överblick över avvikelser: ställ upp avvikelsen, resultatbudgeten, utfallet vid sidan av varandra i olika kolumner.

s. 215 Planering utan budget..


Oslo bjöd på härligheter!

i Kategori: Resor
Anton har sedan en tid tillbaka planerat att fara till Oslo för att träffa ett par kompisar och lära känna storstaden litegrann. Ca 1 o en halvtimme före bilfärdens avgång mot Uddevalla Torp för vidare färd till Oslo via buss, kom suget på storstaden allt närmre och närmre...

Tillslut kunde jag inte motstå frestelsen att åka dit så jag tog mitt pick och pack och satte av mot Torp tillsammans med Anton, vilket jag absolut INTE ångrar. Fick träffa syrran och se hur hon bor..

Storstaden bjöd bl.a. på God mat + dessert, härliga långa promenader, varma soliga dagar, lite shopping, mysig filmkväll, mycket liv i storstaden, även en hel del skratt och kallduschar! Ja, det kändes riktigt skönt att få komma iväg en sväng. Jag hoppas på att snart få planera ytterliggare en ditresa. Puss & kram.

Frågor, Företagsekonomi

i Kategori: Företagsekonomi
Idag fick vi ett brett häfte med 48 st frågor! Dags att bita ihop sista tiden av kursen nu och bara ligga iii!
Givetvis får även du ta del av dessa frågor, med svar!

1. Vad menas med produkt?
Svar: Privatpersoner förklarar produkt som: en fysisk produkt dvs. en vara.
Företag förklarar en prosukt som: det som företaget tjänar pengar på & det kan likaväl vara en tjänst.

2. Vad menar man med USP?
Svar: "Unique Selling Point". Vad är det som gör dig unik i förhållande till konkurrenterna? Varför väljer kunder just dig och ingen annan?

3. Vad är en SWOT-analys?
Svar: "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats".

Exempel:
 • Styrkor: Vad har din affärsidé för starka sidor?
 • Svagheter: Vad finns der för svaga sidor med din affärsidé?
 • Möjligheter: Vilka möjligheter i omvärlden kan du se i framtiden?
 • Hot: Finns det framtida hot som du måste se upp med?

4.
Vad innebär det att ett mål är SMART?
Svar:
Ett mål skall vara SMART, dvs.
 • Specifikt
 • Mätbart
 • Attraktivt
 • Relevant
 • Tidsbestämt

5. Vilket är bäst - kampanj eller små reklaminsatser under en längre period?
Svar:
Kampanj är bättre än små insatser under en längre period.

6. Vad menas med företagets kärnvärden?
Svar:
det är några enstaka ord som summerar varumärket & hur du vill uppfattas.

7. Hur långt fram ska en aktivitetsplan sträcka sig?
Svar:
En aktivitetsplan bör va på ca 1 år.

8. Vad menas med Gerillamarknadsföring?
Svar:
en marknadsföringsinsats som inte kostar så mycket, men som ändå genom att vara kreativ kan ge resultat.

9. Hur definieras kvalitet?
Svar:
Det räcker inte med funktionen för att vi ska vara nöjda. Produkten skall också tillfredsställa våra personliga behov av trygghet & säkerhet och helst bekräfta våra åsikter & värderingar.

En produkt som förmår att tillfredsställa många personliga behov har hög total kvalitet.
Produkter som tillfredsställer behov i tillräcklig utsträckning för att kunder ska upprepa köpet = hög kvalitet.

Kvalitet är inte bara på den fysiska produkten, kvalitet är även en upplevelse som påverkas av våra förväntningar före köpet och den faktiska upplevelsen efter köpet. Produkter med god kvalitet håller vad de lovat.

10. Hur ska man på ett billigt sätt få reda på vad kunderna tycker?
Svar:
Man frågar dem, ringer dem eller skickar brev. Man kan fråga slumpvis kunder ute på gatan. Detta är dock tids - och kostnadskrävande. Billigt sätt att få fram kunders tycke är att studera konkurrenternas produkter.

11. Vilka frågor ska man ställa för att få kunskap om sina kunder?
Svar:

 • Vilka köpvanor har hon/han?
 • Vilka mediavanor har dina kunder?
 • Hur många är de (kunderna)?
 • Var finns de?
 • Hur hittar du dem?
 • Hur mycket vill de betala?

12. Vad kännetecknar ett bra varumärke?
Svar:
Ett bra märke ska profilera produkten & vara kort & lätt att uttala. Namnet ska passa produkten och ska inte vara belastat med negativa värderingar av något slag.

13. Hur ser symbolen för copyright ut?
Svar:
©

14. Vad innebär patent?
Svar:
Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning dvs. en teknisk lösning på ett problem. Ingen får "kopiera" din uppfinning så länge patent gäller. Patent gäller upp till 20 år.

15. Vad innebär mönsterskydd?
Svar:
En registrerad design, ofta kallad mönsterskydd räknas, på samma sätt som för patent, som en tillgång. Om du inte säljer den skyddade produkten genom eget företag kan du tjäna pengar genom intäkter av att något annat företag gör det.

16. På vilka olika sätt kan man skydda sitt varumärke?
Svar:
 1. Registrering vid patent - och Registreringsverket.
 2. Skydd genom inarbetning.
 3. Registrera sitt varumärke som EG-varumärke hos byrån för Harmonisering inom den Inre Marknaden i Alicante, Spanien
17. Vad kan ett varumärke bestå av?
Svar:

 • En figur,
 • Ett ord eller en ordkombination
 • Siffror & bokstäver
 • Kombination av figur & ord
 • En hel utstyrsel, t.ex. en förpackning.
18. Vilka kundkategorier finns det?
Svar:
Privatpersoner, Företag, Organisationer & Offentlig verksamhet

19. Vad bör man intressera sig för när det gäller kundgruppen privatpersoner?
Svar:
Man bör fokusera på individens värderingar.

20. vem kan kunden vara?
Svar:
Den som fattar inköpsbeslut, Den som betalar, Den som använder produkten.

21. Nämn 3 av 26 skäl att köpa: Tillfredsställa lustar, vara modern, tjäna pengar.

22. På vilket sätt kan vi använda Maslows behovstrappa för att rangordna behoven?
Svar: 

Behovet på steg 1
. tillfredsställs genom köp av dagligvaror, hyresinbetalning & inköp av kläder som skydd för kölden.

Steg 2 behov av trygghet & säkerhet, innebär att vi är berädda att avstå viss konsumtion idag för att säkerställa konsumtion imorgon. '

Steg 3, Social tillhörighet. Behov att vara en del av en gemenskap är en utveckling av trygghetsbehovet. Ett starkt trygghetsbehov innebär beredskap att avstå frihet & integritet för att få tillhöra en grupp. Behovet innebär att vi köper kläder av ett visst utseende med ett visst varumärke.

Eller att vi bosätter oss i ett visst område, att vi säljer en viss utbildning, att vi köper en bil av ett visst fabrikat & att vi gifter oss.

Steg 4. Uppskattning/erkännande: behovet av att få beröm av fröken eller chefen leder till att vi accepterar auktoritetens åsikter & avstår från sådan egen tankeverksamhet som kan störa mönstret.

Vi försöker ständigt att förbättra chanser till uppskattning genom ständiga köp av nya kläder, smink m.m. Dessutom måste vi banta, sola solarium & gå på gym. För att hänga med i diskussioner på jobbet måste vi se rätt TV program, läsa rätt tidning, åka på rätt resa, delta i rätt fritidsaktivitet m.m.

Steg 5. Självförverkligande, innebär att vi tillfredsställer våra egna behov utan hänsyn till vad andra tycker & tänker.

Vi har lärt oss att: ta hänsyn till andra, att avstå till förmån för andra, attbjuda först, att ta minsta kakan o.s.v. Men för att kunna förmå att avstå krävs det dock att vi först tillfredsställt våra egna behov genom att ha genomgått steg 1-4, och befinna sig på steg 5.

Rangordna kundbehoven: Det behov vi ser som viktigast är steg 1 & steg 5 och fortsätter sedan nedåt med de övriga behoven (steg 4, 3 och 2).

23. Hur rangordnar ett fåmansbolag som ska byta bokföringsbyrå sina krav/behov?
Svar:
1. Goda råd om administration
2. Lågt pris
3. Förtroendeingivande revisor
4. Lättlästa rapporter
5. Lång kredittid.

24. Vad har en marknadsundersökning för syfte?
Svar:
Marknadsföringens syfte är att skaffa tillförlitligt underlag för att budgetera företaget försäljning.

En marknadsundersökning kan genomföras i syfte att uppskatta: Det totala antalet kunder & eller varje kunds årskonsumtion.

Man kan även göra en marknadsundersökning för att se om kunderna är nöjda eller se om man kan förbättra produkten på något sätt för att bättre möta  kundens behov & prioriteringar.

25. Vilka 3 olika metoder för datainsamling finns det?
Svar:
Ostrukturerad datainsamling, Strukturerad datainsamling och kundattitydundersökningar.

Ostrukturerad datainsamling: Personliga kontakter med personer, företag & organisationer som du tror kan tillföra ny kunskap.

Strukturerad datainsamling: Noggrann förberedande marknadsundersökning med visdom om målsättning & syfte kring undersökning.

Kundattitydsundersökning: Med en klar målsättning & god planering kan man själv genomföra en strukturerad kundattitydsundersökning. Väl förberedda djupintervjuer, med ett mindre antal respondenter, kan ge mycket användbara resultat.

26. Vad är en produkt-marknadsmatris?
Svar:
det är en enkel modell för att sammanställa resultatet av arbetet med att studera kundgrupper & anpassa produkten.

27. Vilka metoder för marknadsbearbetning finns det?
Svar: Metoder för marknadsbearbetning: Marknadstrappan, som utvecklats av Åke Wissing & CO AB. Trappstegens längd ger en bild av hur långt företaget har kommit i sin marknadsbearbetning & hur väl produkten tillfredsställer kundens behov. I princip måste varje trappsteg passeras på vägen mot marknadsmålet: för att få trogna kunder som återkommer.

Steg 1. Totalmarknad
Steg 2. Känner till (antalet kunder som känner till produkten)
Steg 3. Positiva
Steg 4. Köpare
Steg 5. Återköpae


Annan metod för marknadsbearbetning
 • Fråga - Analysera - utforma
 • Affishering, skyltning
 • Visning av provkollektion
 • Tävlingar, träffar, säljhjälpmedel o.s.v.
 • Marknadsbearbetingen kan inriktas på ren upplysningsverksamhet. Alla kunder med kännedom om produktens existens köper den.

28. Vilka sex P:n finns det?
Svar:
 • Produkten: Funktion oh unika egenskaper. Företagets viktigaste kommunikationsmedel. Produkten bör hålla vad den lovat för nöjda återkommande kunder.
 • Priset: Prissättningspsykologi
 • Platsen: Säljkanal
 • Påverkan: Budskap, media
 • Profilen: namn, logotyp
 • Personen: egen påverkan

29. Vad är skillnad mella försäljning & förhandling?
Svar:
Om vi ersätter varor med idéer, avsikter eller attityder, så blir det lättare att identifiera försäljningsaktiviteter. Att delta i en diskussion, att argumentera för sin åsikt, att sälja en idé. Byter vi ut ordet försäljning med förhandling blir sambandet tydligare.
Försäljning för tankarna till: kränga varor, lura, skörta upp.
Förhandling för tankarna till: komma överens, ge & ta, båda nöjda


30. Vad gör en nöjd kund? vad gör en missnöjd kund?
Svar:


En nöjd kund återkommer & handlar mer hos dig, kunden sprider detta vidare till andra som blir nya kunder. Nöjd kund berättar för 2 st.

En missnöjd kund kommer ej tillbaka, klagar till många andra. En missnöjd kund sprider sitt missnöje till 9 st.

31. Vilka är anledningarna till kundförluster?
Svar: Onöjda kunder & bristande intresse hos leverantören.

32. Vilka marknadsföringsinstrument finns det?
Svar:

 • Annonsering,
 • personlig försäljning,
 • direktreklam,
 • Public Realation (PR),
 • sponsring,
 • mässor,
 • etermedia, radio & TV,
 • internet, Sales Promotion (SP)

33. Vad menas med räckvidd och frekvens?

Räckvidd = hur många i en tänkt målgrupp som nås.
Frekvens = hur många gånger en och samma individ exponeras för ett medium.

34. Var bör bilden placeras i en annons?
Svar:
En bild i en annons bör placeras högst upp i en annons så att den blir ett naturligt blickfång.

35. Vad innebär AIDAS-modellen?
Svar:
det är en modell för direktreklam.
Attention - säljbrev
Interest - telefonuppföljning
Desire - extra erbjudande
Action - sista dagen för ett erbjudande
Satisfaction - bra produkt uppföljningsbrev

36. Vad är direktreklam?
Svar:
det "är ett otyg & en fördyring som vi konsumenter får betala".

37. Skulle priserna sjunka om direktreklam togs bort?
Svar:
Nej för direktreklam skapar genomströmning i butiker och ökar butiksvolymer. Ökade volymer ger lägre inköpspriser & därav lägre konsumentpriser. Reklamen spelar en stor roll för möjligheter att hålla priser nere.

Direktreklam kan delas in i 2 delar: adresserad & Oadresserad direktreklam.

38. Vilka tre former av Saler Promotion finns det?
Svar:
Sales Promotion kan rikta sig till konsumenten och mot handeln, även till den egna säljkåren.

Sales Promotion riktad till:

Konsument: innefattar demonstrationer, rabattkuponger, tävlingar m.m. Man vill få så många som möjligt att intressera sig för och prova prosukten under en kort tid.

Handeln: kan vara skylt material, posters och andra typer av dekorer.

Den egna säljaren: handlar om att få säljarna att anstränga sig mer än vanligt. Säljtävlingar är ett exempel.

Fördel med Sales Promotion i många uppmanas att prova produkter billigt eller kostnadsfritt, vilket kan resultera i fler återkommande kunder.

39. Vilka annonsformat finns det på internet?
Svar:


Banner: Vanligast. Placeras oftast högst upp på hemsidan. En banner är för det mesta rörlig eller animerad.

Stortavla: Annons byggd på höjden. Vanligaste platsen är höger sida av sajten. En stortavla ligger kvar i bild medan man förflyttar sig till andra delar av sajten.

Skyscraper: Större stortavla. Knapp, även kallad minibanner eller tumme. Litet format, stillbild är vanligast men knappen kan även vara animerad.

Pop up: öppnas som nytt fönster.

Big rectangle
: rektangel placerad mitt i det redaktionella innehållet.40. Vad innebär sökmotoroptimering?
Svar:
Det innebär att anpassa din hemsida så att den placeras längre upp i sökresultatet för google & andra sökmotorer.

41. Vilka mål kan man sätta upp för deltagande i mässor?
Svar:

 • Antal order (om mässan är av det slag att det läggs order där)
 • Antal kontakter
 • Antal kundbesök hos intresserade besökare efter mässan
 • Få x % av inbjudna kunder att besöka montern
 • Besök samtliga utställande kunders montrar.

42. Vad menas med Public Relation?
Svar:
På svenska PR eller publicitet, handlar om hur man blir omskriven på ett positivt sätt i media.

Flera journalister inom områdena ekonomi & näringsliv kan vara väldigt intresserade av företag. Har företag någonting att komma med så har det ett nyhetsvärde och blir då intressant för tidningens läsare.

Positiv publicitet är sannolikt det mest kostnadseffektiva sättet att marknadsföra både företag & varor/tjänster.

43. Nämn tre kännetecken för en bra pressrelease!
Svar:

 • Intresseväckande & relevant rubrik
 • Ingress & lättbegriplig sammanfattning
 • Ingress som ger svar på: vad, var, hur, när, vem/vilka & varför.
 • Kort/lättläst brödtext med relevant innehåll.

44. Välj 2 egenskaper som är typiska för framgångsrika försäljare!
Svar:
Inlevelseförmåga, för att sätta sig in i kundens situation och veta hur kunden tänker & fungerar.
Självförtroende & självkänsla, vilket är nödvändigt för att inge förtroende. Detta stärks av att kunna sin produkt och genom att känna att man get kunden mervärde.

45. Vilka faser kan försäljbesöket delas in i?
Svar:

Skapa kontakt: skapa ett positivt första intryck för att "fånga" kunden.

Skapa intresse: kan göras genom ett påstående eller en fråga relaterad till hur väl produkten löser kundes problem ex: skulle ni vilja minska bränsleförbrukningen i er fabrik radikalt?
Analys av behov: fråga kunden & lyssna på kunden!
Demonstration:

Argumentation: ett råd är att inte försöka sälja produkten i sig, utan idén bakom den & fördelarna med den, dvs. det som är intressant för kunden.

Behandla invändningar: invändningar ger information & är ett tecken på intresse. Om kunden säger att produkten inte passar, be honom precisera på vilket sätt. Är produkten för dyr? Förklara då mer i detalj vad kunden får för pengarna o.s.v. Oftast bror invändningar på att kunden har beslutsångest. Se då till att kunden känner sig tryggare genom ex: föreslå lägre garantier, längre öppet köp m.m.

Avsluta: kan vara svårt. Vägar till att avsluta kan vara att:
- Kort sammanfatta säljsamtalet & fråga om det är något mer som bör tas upp. Det är inte läge att föreslå kvantitet, leveranstid, betalningsvillkor etc.

- Ställa en fråga som ger kunden 2 alternativ att välja mellan. När frågan är ställd bör säljaren inte fortsätta prata i onödan, utan lugnt invänta kundens beslut.

Efterarbete: har man fått ordern måste man se till att det som utlovats blir uppfyllt. Efter en tid bör man kontrollera att kunden blivit nöjd & önska honom välkommen åter. Har man inte fått ordern kan man ändå förhoppningsvis skött säljbesöket bra så att kunden återkommer.

46. På vilka grunder kan man använda prisdifferentiering?
Svar:
Prisdifferentiering innebär att samma produkt säljs till olika priser till olika kunder. Prisdifferentiering kan grundas på:

Servicenivå: kunder som hämtar & monterar själva får ett lägre pris än dem som kräver hemkörning & montering.

Kvantitet: är stolreken på kundens inköp, kvantitetens rabatter per order eller som årsbonus eller fraktfria leveranser.

Tidpunkten: introduktionsrabatt, eller lågsäsongsrabatter är tillfälliga prissänkningar som kräver att kunden köper vid en viss tidpunkt.

Grupptillhörighet: familjepris, barnrabatt, pensionärsrabatt, yrkesrabatt m.m. är exempel på specialprissänkning till kunder som är av speciellt intresse.

Kundens nationalitet: ledig kapacitet kan användas för exempelvis försäljning till lägre pris utan att man försötr hemmamarknaden genom ökat utbud.

Produktens marknadspris: produktens pris måste vara basserat på kunskap om marknaden dvs. på resultatet av konkurrensjämförelser & kundundersökningar.

47. Vad är det som är viktigt för att bli en bra försäljare?
Svar:

 • Tyck om kunden
 • Var kunnig
 • Tro på dig sjlv
 • Tro på din produkt
 • Var ärligt intresserad av kundera problem & behov

48. Nämn 2 sätt att bemöta invändningar från kunden!
Svar:
Lyssna på kunden, förstå kunden, be kunden vidareutveckla sina synpunkter.
» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0