Prissättning & Budgetering m.m.

i Kategori: Företagsekonomi
18. Prissättning
 • Beräkna kostnader
 • Konkurrenssituationen på företagets marknader
 • Vad konkurrenterna är beredda att betala
Ta ut ett pris som täcker kostnaderna
 • Ett industriföretag ska täcka sinda produktionskostnader
 • Ett tjänsteföretag ska täcka sina personalkostnader
 • Ett handelsbolag som köper & säljer varor ska t'cka sina inköpskostnader

Sälja varor till pris som ligger långt under inköpspriser, förlorar pengar på varor, men lockar kunder som även kan tänkas köpa andra varor, blir då ändå lönsamt för företaget.

REA
Realisationer görs ex då man vill sälja ut svårsålda varor. En klädaffär har gärna vinterrea för att sälja ut vinterkläder för att få plats med vårens kollektion.

När varor säljs till rea gör företaget förlust eller inte lika stor vinst på varorna som de skulle fått för deras ordinarie pris.

Vid prissättning måste man ta hänsyn till kunder & konkurrenter.

Beräkna försäljningsvolym (ungefär hur mycket som beräknas säljas) före försäljning.
I en förkalkyl beräknas pris & försäljningsintäkter.

Varornas kostnader = inköpspris + fraktpris & försäkringspris. Dessa kostnader kallas hemtagningskostnader.  Den sammanlagda kostnaden av dessa = ingående varukostnad.

Pris på varorna som kunder sedan köper skall vara tillräckligt högt för att de sammanlagda försäljningsintäckterna skall täcka alla övriga kostnader & samtidigt ge vinst.

Momsen läggs på när man bestämd försäljningspris. Efter man kommit igång vet man vad det verkliga priset blev. I en efterkalkyl kan man sedan räkna ut marginalen ( = skillnaden mellan försäljningsintäkter & varukostnader).

Marginalen kan berärknas för: en vara, en varugrupp eller en heö butik. Marginalen anges i %.


Pålägg & marginal hänger samman

Marginalprocenten blir lägre än påläggsprocenten. Marginalprocenten räknas på försäljningspris. Påläggsprocenten räknas på den ingående varukostnaden.

Företag som tillverkar varor/tjänster finns inte någon ingående varukostnad utan man får bestämma försäljningspriset genom att räkna ut kostnaden per enhet & lägga till ett vinstpålägg.

Företag som tillverkar en eller fåtal varor/tjänster kan priset räknas ut med en divisionskalkyl.
Beräknat försäljningspris/st: Totala kostnader + vinst/volym

Volym = Antal varor eller antal debiterade arbetstimmar.


19. Planering & Budgetering

Strategisk planering = Vilka produkter ska man satsa på? Vilka marknader ska man finnas på? Vilka kunder ska man vända sig till?

Taktisk planering: idéer som nämns i strategisk planering jobbas fram till att förverkligas.

Operativ planering: visar aktiviteter för löpande arbete som ett företag måste utföra för att verksamheten ska fungera. Aktiviteterna = ex enskilda köp, försäljningskampanjer & personalbemanning. Den operativa planeringen brukar göras för det närmaste året eller kortare tid.


Budgetering = företagets planering uttrycks i finansiella termer. Dessa idéer & siffror som arbetas fram visar hur företaget tänkt använda sina resurser.

Med budgetering kan du uppnå ekonomiska mål. Ex: bestämma hur breda inköp på vissa varor skall vara & inte överstiga dessa. Det är bra att ibland stämnma av verkligt utfall mot budgeten & analyserar och vidtar åtgärder där avvikelsen är för stor.

Andra fördelar med budgetering

Budget är bra för at prioritera, vilka kostnader är nödvändiga, vilka är ej? Spara onödiga kostnader!

Delegera = lämna över ansvar till någon annan.
Delegera till "underchefer" på olika avdelningar på företaget då de kan ha mer kontroll på ekonomin för vardera avdelning. Att vara med och påverka ekonomianvändningen i ett företag skapar mer motivation & förståelse.


Budget som beslutsunderlag

låneinstitut som banker kräver ofta en budget som beslutsunderlag när de ska låna ut pengar till företag. De lånas endast ut om de är säkra på att de får tillbaka dem.

Vid "start" budget: försäljning & kostnader.  De som visar en budget som ger vinst har lättare att ta lån då de är mer troligtvis att de kan återbetala lånet.

Budget avser oftast 1 år, men även kortare eller längre perioder.
Vanligaste budgetar: resultatbidget, likviditetsbudget & budgeterad balansräkning. Dessa 3 budgetar påverkar varandra på olika sätt. Resultat  - och likviditetsbudgetens innehåll påverkar varandra & är grunden för den budgeterade balansräkningen. Uppgifter från den föregående periodens balansräkning påverkar också resultatbudgeten & likviditetsbudgeten.

Resultatbudgeten = en plan över förväntade intäkter & kostnader. Underlag för budgetar, särskilt resultatbudgeten bygger på försäljningsprognoser & kalkyler där man försöker förutsäga framtiden.

Olika prognosmetoder för att uppskatta försäljningen:

Analogimetoden:
Trendmetoden:
Sambandsanalys:
Analys av kundernas köpplaner: ett urval av tänkta köpare får besvara frågor om vad de planerar att köpa under den närmsta tiden. Genom svaren sammanställs försäljningsprognoser.

Likviditetsbudget


- Ska ge en överblick över betalningsströmmarna. Inbetalningarna jämförs med utbetalningarna under en period. Om inbetalningarna är större än utbetalningarna uppstår ett likviditetsöverskott, är utbet. större än inbet. = Underskott.

Oftast måste företag göra många inköp nnan de kan börja sälja sina varor. Det innebär att varor & inventarier ska betalas & att många utbetalningar måste göras innan inbetalningarna kommer. Därför görs likviditetsbudgeten månadsvis/kvartalsvis för att se till att det hela tiden finns likvida medel, alltså pengar i företaget.

De pengar som finns i början av månaden, den ingående behållningen, läggs till överskottet/underskottet under månaden & summan blir den utgående behållningen. Den utgående behållningen i slutet av en månad blir sedan den ingående behållningen i början av nästa månad o.s.v.

Om likviditetsbudgeten visar att det kommer att saknas pengar någon del av året, måste det åtgärdas snarast, då kan:
 • Ägaren betala med egna privata pengar.
 • Företaget låna pengar av bank.
 • Kundernas kredittider förkortas. (så att pengar kommer in fortare)
 • Företaget minska varulagrets storlek
 • Företaget försöka köpa in sina varor på kredit & då flytta fram betalningarna.
 • Företaget sälja av tillgångar som: maskiner, inventarier, fastigheter m.m. och istället leasa (hyra) de tillgångar som behövs. på lång sikt blir det dyrt med leasing men i nuläget slipper man stora utbetalningar.

Budgeterad balansräkning = en sammanställning av de förväntade tillgångarna, skulderna & de förväntade egna kapitalet vid slutet av en period.

Balansräkning vid periodens början är grund för den budgeterade balansräkningen. En budgeterad balansräkning kan sammanställas genom vissa poster från resultat - och likviditetsbudgeten.


20 Budgetuppförljning & analys

Upprättande av budget --> Löpande bokföring --> Analys

Uppställning av budget
Viktigaste budgetar: resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. De är totalbudgetar.

Delbudgetar = tillverkningsbudget, försäljningsbudget, personalbudget, inköpsbudget & investeringsbudget. Dessa är en del till underlaget för totalbudgetarna. Metoden att länka samman dem = uppbyggnadsmetoden eller nedbrytningsmetoden.

Uppbyggnadsmetoden: medarbetarna själva skapar delbudgetar utifrån ex: planerad försäljningsvolym & företagets målsättning. Tillverkningsavdelningen gör en tillverkningsbudget, inköpsavdelningen gör en inköpsbudget, personalavdelningen gör en personalbudget o.s.v Alla delbudgetar sammanställs sedan till totalbudgetar.

Fördel med uppbyggnadsmetoden: flera påvernar & medverkar, det ökar motivation & delaktighet.
Nackdel med Uppbyggnadsmetoden: det är tidskrävande & de budgeterade kostnaderna kan öka när alla får komma med egna önskemål.

Nedbrytningsmetoden: företagsledningen & budgetavdelningen upprättar totalbudgetarna (resultatbudget, likviditetsbudget & budgeterad balansräkning). Sedan får alla avdelningar skapa sina budgetar men måste hålla sig till de ramar som totalbudgetarna ger.

Nedbrytningsmetoden är bra om:
företaget behöver strama åt & dra ner på kostnaderna. I verkligheten brukar man använda lite av bägge metoderna.

Uppföljning av budgetar
I den löpande uppföljningen jämförs en budget med det verkliga utfallet som hämtas ut företagets redovisning.

Resultatbudget är viktigast att följa upp. Syftet med uppföljningen är: bl.a. att analysera & ev. åtgärda avvikelser. Att ställa medarbetare till svars för problem som uppkommit och belöna dem som gjort ett bra jobb.

Analys av avvikelser


När man jämför verkligt utfall med budgeten är det sannolikt några enstaka kostnader som ex: lokalhyra, som är exakt lika i budget & utfall. De flesta kostnader skiljer sig från budgeten i större eller mindre omfattning.

Analysen syftar till att identifiera de avvikelser som är onormalt stora & som behöver åtgärdas.
Glöm ej att även analysera positiva avvikelser, dva. då resultatet blivigt bättre än väntat.

För överblick över avvikelser: ställ upp avvikelsen, resultatbudgeten, utfallet vid sidan av varandra i olika kolumner.

s. 215 Planering utan budget..


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

» Om blogginnehavaren «

Mode, design & hudvård
Mitt liv i en storslagen samling!

Asos - Sheinside - TOBI - Nelly - Boohoo - Bubbleroom - H&M - Ginatricot - Ebay

Alla mina foton är det copyright på!

"Vi ångrar aldrig det vi gjorde
utan det vi lät bli"


Translate this website

RSS 2.0